โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

          ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  เป็นการกำหนดว่าในอนาคตข้างหน้าการพัฒนาจะเป็นไปในทิศทางใด โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้  ดังนี้

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มากล้ำภูมิปัญญา เศรษฐกิจก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว

พันธกิจ

                พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดและการบริหารจัดการที่ดี

                พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและการบริหารจัดการที่ดี

                พันธกิจที่ 3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ขยายการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                พันธกิจที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.30.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 634,749

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.