ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์
  หน้าแรก     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

          ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์  เป็นการกำหนดว่าในอนาคตข้างหน้าการพัฒนาจะเป็นไปในทิศทางใด โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้  ดังนี้

ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มากล้ำภูมิปัญญา เศรษฐกิจก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยว

พันธกิจ

                พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดและการบริหารจัดการที่ดี

                พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและการบริหารจัดการที่ดี

                พันธกิจที่ 3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ขยายการเรียนรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                พันธกิจที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

 

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 543,950


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820  Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.