ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์
  หน้าแรก     ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย  

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ..1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

·        กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ..1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

อัตราต่าภาษีป้าย

        ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึงป้านที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

        ป้ายประเภทที่ 2 หมาบถึง ป้ายที่อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

        ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ( ก ) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิด อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราเซนติเมตร

        เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอักษรภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10

·        ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระเงินค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่นร้องละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

·        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลังฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

 

กุมภาพันธ์ 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.183.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 544,032


 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820  Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.