โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร อบต.คลองทับจันทร์
ฝ่ายสภา อบต.คลองทับจันทร์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปลัด/รองปลัด อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการติดตามฯแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 60
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตราฐานการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้่างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต รอบ 6เดือน ปี 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือสำหรับประชาชน
ควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (ON Gift policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
แบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทับจันทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว
อบต.ในเครือข่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ประวัติ อบต.คลองทับจันทร์
วัฒนธรรมและประเพณี
อาณาเขตและเขตการปกครอง
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
มวลชนจัดตั้ง
องค์กรในชุมชน
E-service
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มใบร้องทุกข์
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.30.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 634,731

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.