โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายสภา
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปลัด/รองปลัด อบต.
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
รายงายการติดตามฯ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ควบคุมภายใน 2559
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 60
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตราฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้่างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการปี62
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 63
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต รอบ 6เดือน ปี 63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาระกิจ อบต.
การจัดองค์ความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
www.facebook.com
http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6725
LINE
e-plan.dla.go.th
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชะระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นอุทธรณ์
บทกำหนดโทษ
การประเมินภาษีโรงเรือน/ที่ดิน
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การไม่ชำระภาษีในกำหนด
ภาษีป้าย
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระเงินค่าภาษี
ไม่ยื่นแบบชำระภาษีในกำหนด
อบต.ในเครือข่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ประวัติ อบต.คลองทับจันทร์
วัฒนธรรมและประเพณี
อาณาเขตและเขตการปกครอง
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
มวลชนจัดตั้ง
องค์กรในชุมชน
E-service
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มใบร้องทุกข์
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 13 เมษายน 2564
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 771,986

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.