ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ในเครือข่าย

สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร อบต.คลองทับจันทร์
ฝ่ายสภา อบต.คลองทับจันทร์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปลัด/รองปลัด อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
รายงายการติดตามฯ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ควบคุมภายใน 2559
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563)
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 60
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้่างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 63
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการปี62
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชะระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นอุทธรณ์
บทกำหนดโทษ
การประเมินภาษีโรงเรือน/ที่ดิน
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การไม่ชำระภาษีในกำหนด
ภาษีป้าย
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ขั้นตอนชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระเงินค่าภาษี
ไม่ยื่นแบบชำระภาษีในกำหนด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทับจันทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมูน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว
อบต.ในเครือข่าย
สถานที่ท่องเที่ยว
รายงานผลการดำเนินงาน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ประวัติ อบต.คลองทับจันทร์
วัฒนธรรมและประเพณี
อาณาเขตและเขตการปกครอง
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
มวลชนจัดตั้ง
องค์กรในชุมชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มใบร้องทุกข์
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.238.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 591,578

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สถานที่ท่องเที่ยว
การให้บริการ
งานนโยบายและแผน
บริการออนไลน์
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-609820   Fax : 037-609820 ต่อ 16
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.